?php echo do_shortcode("[universal_video_player_and_bg settings_id='1']");?

Privacybeleid

Privacyverklaring & gebruik van Cookies op deze website

 

Bewust Zijn, gevestigd te Zuidwolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56424795, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Bewust Zijn met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordeninggegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bewust Zijn persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers van de website www.ppbewustzijn.nl;
 • alle overige personen die met Bewust Zijn contact opnemen of van wie Bewust Zijn persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers;

Verwerking van persoonsgegevens
Bewust Zijn verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking
Bewust Zijn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond
Bewust Zijn verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Bewust Zijn kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Bewust Zijn persoonsgegevens verwerken.
Bewust Zijn sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Bewust Zijn deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
Bewust Zijn deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
Bewust Zijn geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bewust Zijn ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
Bewust Zijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Bewust Zijn hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:
 • 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • formulieren verzonden via het contactformulier op de website worden 14 dagen op de server bewaard en daarna automatisch verwijderd.
 • google analytics gegegevens (die uitsluitend de bezoekersbeweging melden en geen ip adressen of persoonsgebonden gegevens opslaan) worden na 14 maanden verwijderd

Wijzigingen privacystatement
Bewust Zijn kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Bewust Zijn gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Bewust Zijn te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Bewust Zijn door een e-mailbericht te sturen naar ppbewustzijn@kpnmail.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bewust Zijn persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Bewust Zijn door een e-mailbericht te sturen naar ppbewustzijn@kpnmail.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.  Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik op deze website
Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Ik gebruik op mijn website geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn.
Bent u toch van mening dat u of uw kind op een van deze foto’s staat en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met ppbewustzijn@kpnmail.nl. zodat ik de betreffende foto zo snel mogelijk kan verwijderen.
Fotografie op de website is afkomstig van Nadine de Ruiter fotografie of zijn met licensie verkregen van rawpixel.com

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u alsnog de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : ppbewustzijn@kpnmail.nl.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Noch Janita Lanting noch de ontwikkelaar van de website kan aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.

Geheimhouding

Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Dit houdt in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen mag verstrekken.

Ik houd mij hiermee aan de beroepsethiek.
Soms bespreek ik binnen een team een cliënt. Dit is altijd na goedkeuring van de cliënt.
Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts, zal ik ook nooit zonder toestemming gegevens verstrekken.

Wat als u een klacht hebt?

Als u klachten hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om de problemen rechtstreeks met in een gesprek op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

 • de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.
 • Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www. tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

In 2017 is de klachtenregeling in de geestelijke gezondheidszorg veranderd. Naast de klachtencommissie is er nu ook een geschillencommissie waar u een beroep op kunt doen. Hier vindt u de link naar de klachtenregeling van de LVVP.. LVVP-klachtenregeling in het kader van de Wkkgz

Het adres van de LVVP is; Maliebaan 87, 3581 CG, Utrecht, 030-2364338.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut.
Dit kunt u hier downloaden.